Základné informácie o postupe pri vybavovaní sociálnej služby

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podáva na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej ÚBSK):

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú je potrebné podať na ÚBSK odbor sociálnych vecí.
  Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, ktoré bude vydané na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti, fyzická osoba môže podať:
 2. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorú môže adresovať priamo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého si vybrala.

  Tlačivá na stiahnutie:
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   
  Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 3. Žiadosť podpisuje fyzická osoba, ktorej má byť poskytovanie sociálnej služby zabezpečené. Ak sa fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokáže sama podpísať, môže žiadosť podpísať aj iná osoba (k žiadosti sa priloží lekárske potvrdenie o neschopnosti posudzovanej osoby podpísať sa).
 4. K žiadosti musí byť priložená kópia právoplatného rozhodnutia na požadovaný druh sociálnej služby. 
 5. Žiadosť po doručení zariadeniu je evidovaná v podateľni zariadenia, v súlade s Registratúrnym poriadkom zariadenia, a je ďalej vedená v evidencii došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a to podľa dátumu doručenia kompletnej žiadosti do podateľne zariadenia. Ak fyzická osoba podala žiadosť a ešte nemá právoplatné rozhodnutie, jej žiadosť je zaradená do evidencie došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby až dňom doručenia kópie rozhodnutia s vyznačením právoplatnosti do podateľne zariadenia.
 6. Žiadateľom je sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom je ich žiadosť vedená v evidencii došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, poradie určuje dátum doručenia kompletnej žiadosti. V prípade, že zariadenie má voľné miesto, kompetentný pracovník zariadenia zašle žiadateľovi Výzvu k nástupu spolu s návratkou, na ktorej žiadateľ vyznačí a osobne podpíše, či má / nemá záujem o poskytovanie sociálnej služby, a to do 5 pracovných dní od prevzatia zásielky.