V DSS PD poskytujeme sociálnu službu dospelým fyzickým osobám, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, dospelým fyzickým osobám so zmyslovým postihnutím, najmä zrakovým postihnutím, prípadne fyzickým osobám s kombináciou zmyslového postihnutia a duševnými poruchami najľahšieho stupňa, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

Kapacita zariadenia je 146 miest, forma sociálnej služby je celoročná pobytová. DSS PD, ako poskytovateľ sociálnej služby vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje. DSS PD poskytuje sociálnu službu zodpovedajúcu individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich ich postihnutiu.

Domov sociálnych služieb pre dospelých v BáhoniDSS poskytovanie sociálnej služby plánuje podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, vedie písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotí priebeh jej poskytovania za účasti prijímateľa sociálnej služby. Účasť prijímateľa sociálnej služby sa nevyžaduje, ak to neumožňuje jeho zdravotný stav. Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie. 

 

V domove sociálnych služieb poskytujeme nasledovné činnosti: 

  • odborné činnosti-základné sociálne poradenstvo, poradenstvo a špeciálna starostlivosť  odborníkov - psychológov, liečebného pedagóga a sociálnych pracovníkov, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
  • obslužné činnosti– ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • ďalšie činnosti- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • sociálna rehabilitácia– podpora sebaobsluhy, samostatnosti, nezávislosti, nácvik  zručností, vzdelávanie, záujmová činnosť
  • zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa platného Katalógu zdravotných výkonov; zároveň zabezpečujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti dvomi praktickými lekármi a dvomi psychiatrami priamo v zariadení, a tiež podľa potreby očným aj kožným lekárom; zabezpečujeme tiež odborné vyšetrenia klientov odbornými lekármi mimo zariadenia  a sprevádzanie klientov na tieto vyšetrenia
  • rehabilitačná starostlivosť– elektroterapia: LTV, ultrazvuk, biostimul; hydroterapia - hydromasážna vaňa, vírivky; termoterapia - solux, KV diatermia, KM, biotron, zábaly, magnetoterapia; kinezioterapia – individuálna a skupinová  LTV, posilňovanie, polohovanie klientov na lôžkových oddeleniach; mechanoterapia – klasická, reflexná a športová masáž, mäkké techniky, manuálna lymfodrenáž; fototerapia – biolampa, UV lampa; cvičenia na podporu motoriky a pohybového ústrojenstva, nácvik priestorovej orientácie
  • pracovná terapia-  osvojovanie a podpora pracovných návykov a zručností u klientov pri upratovaní areálu zariadenia, starostlivosti o kvetiny, záhradu, pri upratovaní izieb, jedálne, výmene posteľnej bielizne
  • relaxačné a voľno časové aktivity - arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, canisterapia, zajkoterapia, kolky, bazálna stimulácia, reminiscenčná terapia, časopis „Rozsvieťme tmu“, biblioterapia, športové a duchovné  aktivity, kultúrno - spoločenské podujatia v zariadení i mimo neho vzdelávanie – podpora a pomoc pri zabezpečovaní vzdelávania a absolvovania kurzov pre nevidiacich a slabozrakých klientov  v Rehabilitačnom stredisku v Levoči,  podpora klientov pri vzdelávaní podľa ich individuálnych potrieb a záujmov.