Zariadenie „Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni“ je sociálne zariadenie zriadené Bratislavským samosprávnym krajom. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Je určené  fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

V súlade s § 38 Zákona č. 448/2008 v z. n. p. o sociálnych službách domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu dospelým fyzickým osobám, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona, dospelým fyzickým osobám nevidiacim alebo prakticky nevidiacim a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.  Kapacita tejto služby je 98 miest, forma sociálnej služby je celoročná pobytová.

Od 1. 4. 2024 má zariadenie zaregistrovanú službu „špecializované zariadenie“ v súlade s § 39 Zákona č. 448/2008 v z. n. p. o sociálnych službách s kapacitou 48 miest. V tejto službe sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 tohto zákona a má zdravotné postihnutie najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex a demencia rôzneho typu etiológie.

Zariadenie, ako poskytovateľ sociálnych služieb vykonáva odborné, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách, pre druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje.

DSS PD poskytuje sociálnu službu zodpovedajúcu individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich ich postihnutiu. Plánuje ju podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, vedie písomné záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotí priebeh jej poskytovania za účasti prijímateľa sociálnej služby. Účasť prijímateľa sociálnej služby sa nevyžaduje, ak to neumožňuje jeho zdravotný stav. Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.

V zariadení poskytujeme nasledovné činnosti: 

  • odborné činnosti: základné sociálne poradenstvo, poradenstvo a starostlivosť  odborníkov – psychológa a sociálnych pracovníkov, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, pomoc pri pracovnom uplatnení
  • obslužné činnosti– ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • ďalšie činnosti- vytvárame podmienky na vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, upratovanie, pranie, údržbu bielizne a šatstva, úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť; poskytujeme osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie a obuv; zabezpečujeme záujmovú činnosť

V zariadení zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti,  zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom lekárov prichádzajúcich do zariadenia – všeobecný lekár a dvaja psychiatri. Odborné vyšetrenia klientov zabezpečujeme odbornými lekármi mimo zariadenia, pričom klientov na tieto vyšetrenia sprevádzame.

V rámci sociálnej rehabilitácie vytvárame podmienky na podporu klientov pri nácviku sebaobsluhy, samostatnosti, nezávislosti, a záujmovej činnosti.

V rámci rehabilitačnej starostlivosti môžeme poskytnúť tieto činnosti:  elektroterapia: LTV, ultrazvuk, biostimul; hydroterapia – hydromasážna vaňa, vírivky; term terapia - solux, KV diatermia, KM, biotron, zábaly, magnetoterapia; kinezioterapia – individuálna a skupinová  LTV, posilňovanie, polohovanie klientov na lôžkových oddeleniach; mechanoterapia – klasická, reflexná a športová masáž, mäkké techniky, manuálna lymfodrenáž; fytoterapia – biolampa, UV lampa; cvičenia na podporu motoriky a pohybového ústrojenstva, nácvik priestorovej orientácie.

Pracovná terapia predstavuje osvojovanie si a podporu pracovných návykov a zručností u klientov pri upratovaní areálu zariadenia, starostlivosti o kvetiny, záhradu, pri upratovaní izieb, jedálne, výmene posteľnej bielizne.

Pri relaxačných a voľno časových aktivitách využívame aktivity s prvkami  art terapie, muzikoterapie, ergoterapie, kolky, bazálnu stimuláciu, reminiscenčnú terapiu, časopis „Rozsvieťme tmu“, biblioterapiu, športové a duchovné  aktivity, kultúrno - spoločenské podujatia v zariadení i mimo neho, podpora a pomoc pri zabezpečovaní vzdelávania a absolvovania kurzov pre nevidiacich a slabozrakých klientov v Rehabilitačnom stredisku v Levoči, podpora a pomoc pri zabezpečovaní a absolvovaní záujmových kurzov pre klientov zariadenia,  podpora klientov pri vzdelávaní podľa ich individuálnych potrieb a záujmov.