Názov dokumentu Popis Na stiahnutie
Lekársky nález Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
Vyhlásenie o majetku FO Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť a úradne overiť.
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Riadne vyplnenú žiadosť spolu s prílohami zašlite na adresu poskytovateľa sociálnej služby.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti Riadne vyplnené tlačivo s prílohami je potrebné adresovať odboru sociálnych veci ÚBSK.
Súhlas s ošetrením, vyšetrením, hospitalizáciou ... Súhlas je potrebné stiahnuť, doplniť požadované identifikačné údaje, priložiť kópiu rozhodnutia o ustanovení za opatrovníka a zaslať na adresu zariadenia.
Etický kódex Etický kódex zamestnanca DSS PD Báhoň
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.2/2023 zo dňa 31. 3. 2023 Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.2/2023 zo dňa 31. 3. 2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady,
výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
Poradie evidovaných žiadostí o poskytovanie sociálnej služby Poradie evidovaných žiadostí o poskytovanie sociálnej služby v DSS PD Báhoň
Informácie v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Informačná povinnosť Prevádzkovateľa v zmysle § 19 zákona 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)
Domáci poriadok Zásady občianskeho spolunažívania a spoločenského života prijímateľov sociálnej služby
Oznamovanie protispoločenskej činnosti Oznamovanie protispoločenskej činnosti v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Sadzby úhrad za poskytované sociálne služby, CENNÍK PLATNÝ OD 01. 02. 2024 V súlade so Všeobecným záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja (VZN BSK) č. 2/2023 zo dňa 31. 3. 2023 v znení VZN BSK č. 4/2023 štatutárny zástupca Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni týmto určuje sadzby úhrad za poskytovanú sociálnu službu.
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.4/2023 zo dňa 23. 6. 2023 Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.4/2023 zo dňa 23. 6. 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 2/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.1/2024 zo dňa 16. 2. 2024 Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.1/2024 zo dňa 16. 2. 2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 2/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v znení VZN BSK č. 4/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Usmernenie č. 1/2024 k postupu pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK počas odľahčovacej služby Postup pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK počas odľahčovacej služby podľa § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a ktorá podľa zákona č. 447/2008 Z .z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z. z.“) spĺňa podmienky na poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie (ďalej len „osoba, ktorá opatruje“). Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, priestor na nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
Tlačivo "Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby počas odľahčovacej služby je zverejnené na webovom sídle BSK v časti sociálne služby.