Názov dokumentu Popis Na stiahnutie
Lekársky nález Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
Vyhlásenie o majetku FO Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť a úradne overiť.
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Riadne vyplnenú žiadosť spolu s prílohami zašlite na adresu poskytovateľa sociálnej služby.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti Riadne vyplnené tlačivo s prílohami je potrebné adresovať odboru sociálnych veci ÚBSK.
Súhlas s ošetrením, vyšetrením, hospitalizáciou ... Súhlas je potrebné stiahnuť, doplniť požadované identifikačné údaje, priložiť kópiu rozhodnutia o ustanovení za opatrovníka a zaslať na adresu zariadenia.
Kritériá štandardov kvality Kritériá štandardov kvality
Etický kódex Etický kódex zamestnanca DSS PD Báhoň
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.2/2023 zo dňa 31. 3. 2023 Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.2/2023 zo dňa 31. 3. 2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady,
výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
Poradie evidovaných žiadostí o poskytovanie sociálnej služby Poradie evidovaných žiadostí o poskytovanie sociálnej služby v DSS PD Báhoň
Informácie v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Informačná povinnosť Prevádzkovateľa v zmysle § 19 zákona 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)
Domáci poriadok Zásady občianskeho spolunažívania a spoločenského života prijímateľov sociálnej služby
Respirátory prestanú byť povinné - odporúčania, kedy má dobrovoľná ochrana naďalej význam Aktuálne platná Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest prestáva platiť, preto uverejňujeme odporúčania hlavného hygienika.
Oznamovanie protispoločenskej činnosti Oznamovanie protispoločenskej činnosti v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Sadzby úhrad za poskytované sociálne služby, CENNÍK PLATNÝ OD 01. 05. 2023 V súlade so Všeobecným záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2023 zo dňa 31. 3. 2023 (ďalej len VZN BSK č. 2/2023) štatutárny zástupca Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni týmto určuje sadzby úhrad za poskytovanú sociálnu službu .