Podrobnú odpoveď na túto otázku nájdete v sekcií Podmienky prijatia.

V zmysle ustanovenia § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. uvádzame nasledovné:
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

Pričom naše zariadenie poskytuje sociálnu službu celoročnou pobytovou formou.

V tomto prípade je potrebné sa obrátiť buď na niektoré zo zariadení pre seniorov, prípadne špecializované zariadenie, ak ste naň boli posúdený. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na mestskú časť resp. obec.

Uvedené závisí od skutočnosti, či zariadenie má aktuálne voľné miesto, a tiež od skutočnosti aký počet žiadosti je zaradených v Evidencií došlých žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. DSS PD v Báhoni t.č. vedie vyššie spomínanú evidenciu žiadosti, preto Vaša žiadosť je po jej kompletnom doručení zaradená dňom kompletne doručenej žiadosti do Evidencie žiadosti, o čom Vám je do 30 dní zaslané oznámenie. V prípade, že sa v zariadení uvolní miesto a v evidencií žiadosti, je Vaša žiadosť nasledujúca v poradí, bude Vám zaslaná Výzva k nástupu.

Všetko potrebné máte uvedené vo výzve, ktorú sme Vám zaslali. Ak chcete nastúpiť do zariadenia, je potrebné odoslať na adresu nášho zariadenia do 5 pracovných dní návratku, ktorá je prílohou výzvy, kde je potrebné vyznačiť Váš záujem o nástup.

Ak máte dohodnutý termín nástupu, je potrebné dodržať stanovený čas nástupu. So sebou si prineste všetky doklady, prípadne dokumenty ako rodný list, či rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony. Je nevyhnutné priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu, ktorú odovzdáte na zdravotnom úseku a taktiež lieky na minimálne 3 dni, ak nejaké pravidelne užívate. Pri príjme je vhodné mať pri sebe hotovosť, sumu necháme na Vašom uvážení. Taktiež si so sebou prineste osobné veci a oblečenie. O možnosti mať na izbe vlastný spotrebič sa prosím informujte vopred.

Výška úhrady, ktorú ste povinný platiť poskytovateľovi sociálnej služby bude uvedená v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ktorú uzavrieme v deň nástupu do zariadenia. Ide o individuálnu platbu, ktorá závisí od viacerých faktorov napr. rozloha izby, na ktorej budete ubytovaný, stupeň odkázanosti, prípadne strava, ktorú budete odoberať. O výške aktuálnej priemernej úhrady sa informujte telefonicky na sociálno - terapeutickom úseku.