Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Popis Akcia
Kritériá štandardov kvality Kritériá štandardov kvality Stiahnuť dokument
Lekársky nález Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Stiahnuť dokument
Vyhlásenie o majetku FO Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť a úradne overiť. Stiahnuť dokument
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Riadne vyplnenú žiadosť spolu s prílohami zašlite na adresu poskytovateľa sociálnej služby. Stiahnuť dokument
Žiadosť o posúdenie odkázanosti Riadne vyplnené tlačivo s prílohami je potrebné adresovať odboru sociálnych veci ÚBSK. Stiahnuť dokument
Súhlas s ošetrením, vyšetrením, hospitalizáciou ... Súhlas je potrebné stiahnuť, doplniť požadované identifikačné údaje, priložiť kópiu rozhodnutia o ustanovení za opatrovníka a zaslať na adresu zariadenia. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 31 / 2009 Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 31 / 2009 bližšie upravuje činnosť a financovanie poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 35/2010 Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 35/2010, ktorým sa upravuje VZN č. 31/2009. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 39/2010 Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 35/2010, ktorým sa upravuje VZN č. 31/2009 v znení VZN 35/2010. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2011. Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2011, ktorým sa mení VZN č. 31/2009 v znení VZN 35/2010 a VZN 39/2010. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2014 Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2014, ktorým sa mení VZN 31/2009 v znení VZN 35/2010 a 39/2010 a VZN 43/2011. Stiahnuť dokument