Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Popis Akcia
Lekársky nález Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Stiahnuť dokument
Vyhlásenie o majetku FO Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť a úradne overiť. Stiahnuť dokument
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Riadne vyplnenú žiadosť spolu s prílohami zašlite na adresu poskytovateľa sociálnej služby. Stiahnuť dokument
Žiadosť o posúdenie odkázanosti Riadne vyplnené tlačivo s prílohami je potrebné adresovať odboru sociálnych veci ÚBSK. Stiahnuť dokument
Súhlas s ošetrením, vyšetrením, hospitalizáciou ... Súhlas je potrebné stiahnuť, doplniť požadované identifikačné údaje, priložiť kópiu rozhodnutia o ustanovení za opatrovníka a zaslať na adresu zariadenia. Stiahnuť dokument
Kritériá štandardov kvality Kritériá štandardov kvality Stiahnuť dokument
Etický kódex Etický kódex zamestnanca DSS PD Báhoň Stiahnuť dokument
Postup k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu Určenie pracovného postupu pre odborných zamestnancov pri podozrení nákazy koronavírusom Stiahnuť dokument
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.5/2021 zo dňa 17. 12. 2021 VZN o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Stiahnuť dokument
Plán a režim návštev v súlade s Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách Smernica o postupe prijímania návštev v zariadení Stiahnuť dokument
Plán a režim vychádzok zo zariadenia v súlade s Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách Smernica o plánovaní vychádzok, vyšetrení a vybavovaní úradnej záležitosti prijímateľov sociálnej služby. Stiahnuť dokument
Poradie evidovaných žiadostí o poskytovanie sociálnej služby Poradie evidovaných žiadostí o poskytovanie sociálnej služby v DSS PD Báhoň Stiahnuť dokument
Informačná povinnosť Prevádzkovateľa v zmysle § 19 zákona 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) Informácie v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Stiahnuť dokument